Polityka plików „cookies”

Posted by Admin

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest smss.pl (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym s± pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, przechowywane w urz±dzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj± rozpoznać urz±dzenie użytkownika i odpowiednio wy¶wietlić stronę internetow± dostosowan± do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane s± w celu dostosowania zawarto¶ci stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane s± również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagaj± zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci, z wył±czeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane s± dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich s± plikami tymczasowymi, które pozostaj± na urz±dzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). „Stałe” pliki pozostaj± na urz±dzeniu użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególno¶ci użytkowników strony internetowej, podlegaj± ich własnej polityce prywatno¶ci.
Czy pliki „cookies” zawieraj± dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mog± być zbierane wył±cznie w celu wykonywania okre¶lonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane s± zaszyfrowane w sposób uniemożliwiaj±cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych domy¶lnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urz±dzeniu końcowym. Ustawienia te mog± zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików „cookies” w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym przesłaniu na urz±dzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronie internetowej.

 

Posted by Admin